Vilkår & betingelser

1. Følgende auksjonsbetingelser gjelder for alle budgivere som deltar på auksjonene til Oslo Myntgalleri AS. Ved å gi bud så forplikter man seg til å følge auksjonsreglement. Auksjonen er offentlig og frivillig. Hvis ikke annet er opplyst vil det være flere innleverere til auksjonen. Objekter merket med en liten x bak objektnummeret er innlevert av Oslo Myntgalleri AS eller hovedaksjonærene til Oslo Myntgalleri AS.

2. Oslo Myntgalleri er pliktig til å utvise nøyaktighet og aktsomhet i beskrivelsen av auksjonsobjektene. Ethvert objekt anses for autentisk og fra perioden som beskrevet hvis det ikke er gitt uttrykk for annet. Det er ingen utløpsdato for ekthetsgarantien.

3. Alle objekter selges i den tilstand som beskrevet og fremvist før auksjonsstart. Kjøperne har selv anledning til å besiktige objektene før auksjonen, og eventuelle reklamasjoner på objekters tilstand etter klubbeslag vil derfor ikke bli akseptert. Auksjonshusets ansvar er begrenset på samme måte for de som har gitt forhåndsbud eller bud per telefon. 

4. Ethvert bud som blir avgitt er bindende. Budgivere må være myndige, 18 år.

5. Alle forhåndsbud til auksjonen må gis skriftlig og være mottatt auksjonshuset i god tid før auksjonen starter. Forespørsel om budgivning på telefon aksepteres på objekter fra minimumsutrop på 5000 NOK. Avtaler om telefonbudgivning må senest gjøres siste arbeidsdag før auksjonen.

6. Alle auksjonsoppdrag behandles omsorgsfullt, dog er ikke auksjonshuset ansvarlige for mulige feil eller misforståelser som skulle oppstå under auksjonen.

7. Auksjonshuset forbeholder seg retten til å avvise bud fra kjøpere som er ukjente og/eller som ikke har oppgitt tilstrekkelige referanser. Utenlandske kunder og brukere av plattformen for direkte budgivning må registreres seg i god til før auksjonen for å bli vurdert og godkjent som budgivere.

8. Auksjonshuset forbeholder seg retten til å avgjøre om personer får lov til å delta på auksjonen eller ikke. Videre kan auksjonshuset avvise bud, trekke tilbake, omgruppere eller dele opp objekter. Ved uenighet kan det bli utlyst ny budgivning for én eller flere objekter. Auksjonarius kan selv avgjøre hvem som får tilslaget på et objekt der dette er uklart.

9. Budgiver som byr for andres regning er solidarisk ansvarlig for betaling av kjøpet, hvilket betyr at aksjonæren kan forholde seg til både budgiver og tredjepart for oppgjør.

10. Alle bud er gis i norske kroner og betraktes solgt til den som har høyeste bud. Ved flere identiske forhåndsbud gjelder budet som først er mottatt av auksjonshuset. I tilfeller med identiske bud fra sal og internettplattformer vil bud fra salen bli prioritert.

11. Graderte mynter og sedler: Vi gir ingen garantier for ekthet eller merknader på mynter og sedler som er slabbet i lukkede beholdere og gradert av en tredjepart. Dette gjelder også anmerkninger som er skjult pga. slabben som f.eks. anhengsspor, filemerker ol.

12. Prisene i denne katalogen er minstepriser og bud under disse vil ikke bli akseptert, I tillegg til salgssummen tilkommer 20 % salær. Mynter og sedler som har vært gyldig betalingsmiddel er unntatt mva. For medaljer tilkommer 25 % mva på salæret ved levering i Norge. Avgiftspliktige objekter er merket med* ved objektnummeret. Alle forsendelser innenlands skjer med sporbar post og belastes med minimum NOK 175, -. Alle forsendelser til utlandet sendes med DHL eller Fedex (minimumspris i Europa NOK 490,-). Kjøper kan også hente auksjonsobjekter hos Oslo Myntgalleri sine kontorer i Oslo og Haugesund. Kjøper står selv ansvarlig for å oppgi riktig adresse for fakturering og forsendelse, og Oslo Myntgalleri står ikke ansvarlig for feiladresserte forsendelser som skyldes manglende eller feilaktig informasjon fra kjøper.

13. All betaling må skje i NOK (norske kroner) og kjøpesummen må være godskrevet vår konto senest 7 dager etter at faktura er utstedt. Ved forsinket betaling påløper 1 % rente pr. påbegynt måned. Hvis betaling ikke er godskrevet auksjonshusets konto innen 30 dager etter at auksjonen er avholdt, kan auksjonsobjektet selges for kjøpers regning og risiko. Auksjonshuset bestemmer alene på hvilken måte slikt salg gjennomføres og uten videre meddelelse til den opprinnelige kjøper. Opprinnelig kjøper står derfor selv ansvarlig for ethvert økonomisk tap, herunder tapt provisjon og redusert salgspris. Eventuelle omkostninger i forbindelse med inkasso og videresalg blir også belastet den opprinnelige kjøper.

14. Ved vederlag i kontanter kan vi kun motta beløp inntil kr 39.999 per kunde, jf. Hvitvaskingsloven § 4a.

15. Risikoen for kjøpet går over til kjøper ved klubbeslag, dog går ikke eiendomsretten over til kjøper før kjøpesummen er betalt i sin helhet. Auksjonshuset er ansvarlig for at objektene oppbevares på forsvarlig måte inntil kjøper fysisk mottar objektene.

16. Norske mynter preget før 1538, med enkelte unntak, vil ikke kunne eksporteres ut av landet. For budgivere som byr online vil aktuelle objekter med denne restriksjonen være merket. Auksjonshuset er ikke ansvarlig for sendinger sittende fast hos utenlandsk tollvesen pga.lokale tollregler.

17. Utbetaling til innleverere gjennomføres 4-6 uker etter auksjonen.

18. Hvis det til tross for dette reglementet skulle reises innsigelser mot auksjonshuset eller innleverer, må slikt gjøres innen 14 dager etter at objektet er utlevert eller avsendt. Innsigelser kan ikke gjøres dersom objektet ikke er betalt innen 30 dager etter auksjonsdato. Dette gjelder ikke for spørsmål som gjelder objekters ekthet. Innsigelser som gjelder objekters kvalitetsangivelser aksepteres ikke da de er gitt etter beste skjønn, og budgiver har selv anledning til å besiktige objektene før auksjonen.

19. Oslo vedtas som verneting for alle tvister som måtte utspringe fra denne auksjonen eller dette reglementet.

20. Auksjonshuset tar forbehold om at det kan bli foretatt endringer av auksjonsreglementet mellom auksjonene.