Oslomyntgalleri.no Nettbutikk Kontakt Auksjon Nyheter Om oss Oppnådde priser Nåværende bud .
Terms & Conditions

Norsk / Norwegian:
See english version

1. Auksjonen er offentlig og frivillig. Hvis ikke annet er opplyst vil det være flere innleverere til auksjonen.

2. Auksjonens objekter selges i den tilstand som de er beskrevet og fremvist før auksjonsstart. Kjøperne har selv anledning til å besiktige objektene før auksjonen og eventuelle reklamasjoner etter klubbeslag vil derfor ikke bli akseptert. Auksjonærens ansvar for de som har inngitt forhåndsbud eller byr pr.telefon er begrenset på samme måte.

3. Auksjonæren vil utvise aktsomhet ved beskrivelsen av alle objekter. Ethvert objekt ansees for ekte og autentisk hvis det ikke er gitt uttrykk for noe annet.

4. Ethvert bud som blir avgitt er bindende. Budgivere må være myndige, 18 år.

5. Forhåndsbud til auksjonen må være skriflig og være mottatt av auksjonæren i god tid før auksjonen begynner for å komme i betraktning. Forespørsel om budgivning på telefon aksepteres på objekter med minimumsutrop 2000 NOK og må bli mottatt senest siste arbeidsdag før auksjonsstart.

6. Alle auksjonsoppdrag behandles omsorgsfullt, dog er auksjonæren ikke ansvarlig for mulige feil eller misforståelser i kjøpsoppdraget.

7. Auksjonæren kan alene avvise bud fra kjøpere som er ukjente for auksjonæren og/eller ikke har avgitt referanser til andre kjente personer. Utenlandske kunder og live bidding brukere må registrere seg senest 24 timer før auksjonen begynner.

8. Auksjonæren kan alene avgjøre om personer får delta i auksjonen. Videre kan han alene avvise bud, trekke tilbake, omgruppere eller dele objekter. Ved uenighet kan han alene utlyse ny budgivning eller bestemme hvilken av budgiverne som skal få tilslaget.

9. Budgiver som byr for andres regning er solidarisk ansvarlig for betaling av kjøpet, således at auksjonæren kan holde seg til budgiver og tredjemann for oppfyllelse.

10. Alle bud avgis i norske kroner og betraktes solgt til den som har høyeste bud. Ved flere like forhåndsbud gjelder det av auksjonæren først mottatte. Forhåndsbud reduseres til laveste hevning over nest høyeste bud. Eksempel: Utrop kr. 900,- og tre skriflige bud, kr. 1.000,-, kr. 1.200,- og kr. 1.800,-. Budgivningen vil da starte på kr. 1.400,- og bli solgt for dette om ikke tilstedeværende byr over.

11. Graderte mynter/sedler. Vi gir ingen garantier for ekthet eller merknader på mynter og sedler i slabs eller andre lukkede beholdere, gradert av en tredjepart, og heller ikke for anmerkninger som er skjult pga slabb, som f.eks. anhengsspor, filemerker o.l.

12. Prisene i denne katalogen er minstepriser og bud under disse vil ikke bli akseptert. I tillegg til salgssummen kommer 20 % salær. Salæret på medaljer til utlandet er 25 %. Mynter og sedler som har vært gyldig betalingsmiddel er fritatt for m.v.a. For andre objekter f.eks. medaljer tilkommer 25 % m.v.a. på salæret ved levering i Norge. Avgifspliktige objekter er merket med * ved objektnummeret. All forsendelse skjer for mottagers regning og risiko. Alle forsendelser til land utenfor Norden sendes med DHL. (Minimumspris i Europa NOK 350,-).

13. Salg skjer mot kontant betaling, senest 7 dager etter auksjonen eller faktura er avsendt. Ved senere betaling påløper 1 % rente pr. påbegynt måned. Hvis betaling ikke er skjedd senest 30 dager etter at auksjonen er avholdt, uansett om faktura er mottatt, kan auksjonsobjektet selges for kjøpers regning og risiko. Auksjonæren bestemmer alene på hvilken måte slikt salg gjennomføres og uten videre meddelelse til den opprinnelige kjøper, som holdes ansvarlig for ethvert økonomisk tap, herunder tapt provisjon og redusert salgspris. Eventuelle omkostninger i forbindelse med innkasso og videresalg blir også belastet den opprinnelige kjøper. Vi aksepterer kun betaling i NOK.

14. Risikoen til kjøpet går over til kjøper ved klubbeslaget, dog går eiendommsretten ikke over til kjøper før kjøpesummen er betalt i sin helhet.

15. Hvis det til tross for dette reglement skulle reises innsigelser mot auksjonær eller innleverer, må slikt gjøres innen 14 dager etter at objektet er utlevert eller avsendt. Innsigelser kan ikke gjøres dersom objektet ikke er betalt innen 30 dager etter auksjonsdato. Det samme gjelder vedrørende objekters ekthet. Innsigelser vedrørende objekters kvalitetsangivelser aksepteres ikke, da de er gitt etter beste skjønn og budgiver selv har anledning til å gjøre seg opp en oppfatning før auksjonen.

16. Oslo vedtas som verneting for alle tvister som måtte utspringe fra denne auksjonen eller dette reglement.

17. Reglementet er tatt inn i våre kataloger og ved avgivelse av bud skriftlig, muntlig eller i auksjons- lokalet ansees budgiver for å ha gjort seg kjent med og akseptert auksjonsreglementet.

18. Utbetaling foretas ca 4 uker etter auksjonen.

19. Ved vederlag i kontanter kan vi kun motta beløp opptil kr 39.999 per kunde, jf. Hvitvaskingsloven § 4 a.


English:  

1. The auction is open to the public and participation is voluntary. Unless otherwise stated there will be more than one consignor.

2. The auctioned items are sold in the condition as described and shown prior to the auction. Bidders have the opportunity to appraise and inspect the items before the auction. Consequently complaints about the items will not be acknowledged. This restriction on complaints also applies to advance written and telephone bids.

3. The duty of the auctioneer is to show reasonable care in describing the objects. Every item is to be assumed genuine and authentic unless otherwise stated.

4. All bids are binding. Bidders must be of legal capacity, i.e. at least 18 years old.

5. Prebids must be delivered in writing to the auctioneer in due time before the auction. Telephone bidding is accepted on lots with starting price of more than NOK 2000,-. The client has to make preliminary arrangements with Oslo Myntgalleri at least 24 hours before the auction starts.

6. While the auction is to be conducted carefully, the auctioneer is not responsible for possible mistakes or misunderstandings on the part of the buyer.

7. The auctioneer alone may refuse to accept bids from a person unknown to him and/or bids given without reference to someone known to the auctioneer. Foreign customers and Live bidding users must register at least 24 hours prior to the auction.

8. The auctioneer alone has the authority to decide if persons may participate in the auction. He may also withdraw, rearrange or divide items. In the case of disagreement during the auction, the auctioneer may restart bidding or may decide which of the bids to be accepted.

9. Agents bidding on behalf of others are completely responsible for payment of a bid. Of that reason the auctioneer can hold both the bidder and third part principals responsible for payment.

10. All bids are given in Norwegian kroner and sold to the highest bidder. In case of identical bids, the first received written bid takes priority. A prebid is reduced to the first step above the second highest bid. For example: Starting price 900,- and three prebids, kr. 1.000,-, kr. 1.200,- and kr. 1.800,-. The bidding will start at kr. 1.400,- and this will be the hammer price unless the room is bidding against.

11. Graded coins/banknotes. We do not give any warranty for the authenticity or defects on graded coins in slabs or other plastic holders from grading companies. Damages from traces of mounting or filing etc that are covered by the plastic container will not be accepted as reasons for complains from the buyer.

12. The prices in the catalogue are minimum prices and bids below will not be accepted. A fee of 20 % is added to the hammer price of each item. Medals will have a fee of 25 % added. Coins and banknotes that is or has been legal tender are exempted from VAT. On other items f.i. medals 25 % VAT is added on the fee when delivered in Norway. Lots that are subjected to VAT is marked with * by the lot number. If the purchased lots are to be sent, the buyer must pay postage, insurance, customs clearance and kr. 50,- in handling fee. All items are sent on the buyers expense and risk. Items sendt to countries outside Norden will be shipped with DHL (Minimum price Europe NOK 350,-).

13. The sale is completed by the payment of cash, at the latest 7 days after the auction or the invoice has been sent. In the case of later payment 1% interest is charged pr. started month. If payment has not been received 30 days after the auction, whether or not an invoice has been received, the items may be sold at the buyers cost and risk. The auctioneer alone decides how such a sale is to be carried out. This sale may take place without further notice to the original buyer who will be held responsible for any economic loss due to lost commission or reduced sales price. We only accept payments in NOK.

14. The risk of the items passes over to the buyer on acceptance of the bid. However property rights do not pass over before paid in full.

15. If in spite of these regulations objections are raised about the auctioneer and/or the consignor, this must be raised within 7 days after the item has been delivered or sent. Objections can not be raised if the items are not paid within 30 days after the auction. This also applies regarding the authenticity of the items. Complaints about the quality given on the items will not be accepted as these are based on the exercise of best judgement and each buyer has had the opportunity to make their own desicision.

16. Oslo is accepted as the venue for settlement of all disputes that may arise from the auction or these regulations.

17. These regulations are incorporated into our catalogues and all bidders are assumed to have read and accepted these regulations.

18. Payments made about 4 weeks after the auction.

19. Payment in cash can not exceed NOK 39.999,- pr. customer ref. laundry § 4 a.