Oslomyntgalleri.no Nettbutikk Kontakt Auksjon Nyheter Om oss Oppnådde priser Nåværende bud .
Terms & Conditions

1. Auksjonen er offentlig og frivillig. Hvis ikke annet er opplyst vil det være flere innleverere til auksjonen.

2. Auksjonens objekter selges i den tilstand som de er beskrevet og fremvist før auksjonsstart. Kjøperne har selv anledning til å besiktige objektene før auksjonen og eventuelle reklamasjoner etter klubbeslag vil derfor ikke bli akseptert. Auksjonærens ansvar for de som har inngitt forhåndsbud eller byr pr. telefon er begrenset på samme måte.

3. Auksjonæren vil urvise aktsomhet ved beskrivelsen av alle objekter. Ethvert objekt ansees for ekte og autentisk hvis det ikke er gitt uttrykk for noe annet.

4. Ethvert bud som blir avgitt er bindende. Budgivere må være myndige, 18 år.

5. Forhåndsbud til auksjonen må være skriftlig og være mottatt av aukjonæren i god tid før auksjonen begynner for å komme i betraktning.

6. Alle auksjonsoppdrag behandles omsorsfullt, dog er auksjonæren ikke ansvarlig for mulige feil eller misforståelser i kjøpsoppdraget.

7. Auksjonæren kan alene avvise bud fra kjøpere som er ukjente for auksjonæren og/eller ikke har avgitt referanser til andre kjente personer.

8. Auksjonæren kan alene avgjøre om personer får delta i auksjonen.Videre kan han alene avvise bud, trekke tilbake, omgruppere eller dele objekter.Ved uenighet kan han alene utlyse ny budgivning eller bestemme hvilken av budgiverne som skal få tilslaget.

9. Budgiver som byr for andres regning er solidarisk ansvarlig for betaling av kjøpet, således at auksjonæren kan holde seg til budgiver og tredjemann for oppfyllelse.

10. Alle bud avgis i norske kroner og betraktes solgt til den som har høyeste bud. Ved flere like forhåndsbud gjelder det av auksjonæren først mottatte.Forhåndsbud reduseres til laveste hevning over nest høyeste bud.Eksempel:
Utrop kr.900,- og tre skriflige bud, kr.1000,-, kr.1200,- og kr.1800,-. Budgivningen vil da starte på kr.1250,- og bli solgt for dette om ikke tilstedeværende byr over.

11. Prisene i katalogen er minstepriser og bud under disse vil ikke bli akseptert. I tillegg til salgssummen kommer 20 % salær. Mynter og sedler som har vært gyldig betalingsmiddel er fritatt for m.v.a. For andre objekter for eksempel medaljer tilkommer 25 % m.v.a. på salæret ved levering i Norge. Avgiftspliktige objekter er merket med*
ved objektsnummeret. Ved forsendelse betaler kjøperen portoutlegg, forsikring, spedisjon samt kr.50,- i ekspedisjonsgebyr. Alle forsendelse skjer for mottagers regning og risiko.

12. Salg skjer mot kontant betaling, senest 14 dager etter auksjonen eller faktura er avsendt. Ved senere betaling påløper 1 % rente pr. påbegynt måned. Hvis betaling ikke er skjedd senest 30 dager etter at auksjonen er avholdt, uansett om faktura er mottat, kan auksjonsobjektet selges for kjøpers regning og risiko. Auksjonæren bestemmer alene på hvilken måte slikt salg gjennomføres og uten videre meddelelse til den opprinelige kjøper, som holdes ansvarlig for ethvert økonomist tap, herunder tapt provisjon og redusert salgspris. Eventuelle omkostninger i forbindelse med inkasso og videresalg blir også belastet den opprinnelige kjøper.

13. Risikoen til kjøpet får over til kjøper ved klubbeslaget, dog går eiendomsretten ikke over til kjøper før kjøpesummen er betalt i sin helhet.

14. Hvis det til tross for dette reglement skulle reises innsigelser mot auksjonær eller innleverer, må slikt gjøres innen 14 dager etter at objektet er ulevert eller avsendt. Innsigelser kan ikke gjøres dersom objektet ikke er betalt innen 30 dager etter auksjonsdato. Det samme gjelder vedrørende objekters ekthet. Innsigelser vedrørende objekters kvalitetsangivelser aksepteres ikke, da de er gitt etter beste skjønn og budgiver selv ha anledning til å gjøre seg opp en oppfatning før auksjonen.

15. Oslo vedtas som verneting for alle tvister som måtte utspringe fra denne auksjonen aller dette reglement.

16. Reglementet er tatt inn i våre kataloger og ved avgivelse av bud – skriftlig, muntlig eller i auksjonslokalet ansees budgiver for å ha gjort seg kjent med og akseptert auksjonsreglementet.